Phòng Hành Chính - Quản Trị

Bảo Hiểm Y Tế
Hướng dẫn tham gia BHYT HSSV NH 2015-2016 ĐỢT 2 từ 07/03/2016 In Email
Thứ hai, 29 Tháng 2 2016 12:01

Trong tháng 09 và tháng 10 năm 2015, nhà trường có nhiều văn bản triển khai BHYT HSSV năm học 2015-2016, trong đó, chia ra thành 2 đợt thu BHYT. Và HSSV đã đăng ký BHYT-Đợt 1, có giá trị thẻ BHYT 6 tháng (01/10/2015-31/03/2016).

Đọc thêm...
 
Hướng dẫn tham gia BHYT HSSV NH 2015-2016 Khóa 2015 In Email
Thứ ba, 15 Tháng 9 2015 09:52

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008; Nghị định 62/2009/NĐ-CP ngày 27/07/2009 của Chính Phủ “ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT”; Căn cứ Công văn số 2404/BHXH-THU ngày 24/07/2015 của BHXH TPHCM hướng dẫn thực hiện BHYT HSSV năm học 2015-2016; Công văn số 2522/BHXH-THU ngày 05/08/2015 của BHXH TPHCM điều chỉnh, bổ sung công văn số 2404/BHXH-THU ngày 24/07/2015 hướng dẫn thực hiện BHYT HSSV.

Đọc thêm...
 
Hướng dẫn tham gia BHYT HSSV NH 2015-2016 Khóa 2013, khóa 2014 In Email
Thứ ba, 15 Tháng 9 2015 09:43

Nhằm tạo thuận lợi cho công tác thu phí BHYT- Đợt 1 trong HSSV năm học 2015-2016. Từ ngày 21/09/2015 trở đi, đối với HSSV chưa đóng phí BHYT đợt 1 lần 1 (2 tuần đầu tháng 9), từng HSSV “trực tiếp đóng tiền bảo hiểm y tế”

Đọc thêm...
 


Trang chủ Chế độ - Chính sách Bảo Hiểm Y Tế