Phòng Hành Chính - Quản Trị

Thông báo đã chuyển qua ATM tiền cấp bù miễn, giảm học phí In Email
Thứ năm, 07 Tháng 1 2016 12:30

 

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CĐ KT CAO THẮNG

Số:  233/TB-CĐKTCT-TCHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06   tháng 01  năm 2016

                

THÔNG BÁO

Đã chuyển tiền cấp bù miễn, giảm học phí của 6 tháng đầu năm 2015 (KH. 2012-HK6, KH. 2013-HK4, KH. 2014-HK2), và của 4 tháng cuối năm 2015 (KH. 2013-HK5, KH. 2014-HK3, KH. 2015-HK1)

 

Kính gởi:   - Cán bộ  các lớp HSSV

- Toàn thể HSSV

Căn cứ vào ý kiến nhất trí của các thành viên Hội đồng Chế độ- Chính sách HSSV (sau đây gọi là: Hội đồng CĐ-CS HSSV) và kết luận của Chủ tịch Hội đồng CĐ-CS HSSV, nhà trường đã phê duyệt kết quả xét nhận cấp bù tiền miễn, giảm học phí của 6 tháng đầu năm 2015 và 4 tháng cuối năm 2015 theo đơn HSSV đã nộp.

Từ ngày 02/12/2015 nhà trường đã niêm yết danh sách kết quả tại sảnh nhà B trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng tất cả các khóa 2012, 2013, 2014, 2015.

 (Riêng Khóa 2012 – HK6, xem danh sách tại đây)

Từ ngày 31/12/2015, phòng Tài chính – Kế toán đã chuyển tiền qua thẻ ATM của HSSV tất cả các khóa. Mời các HSSV kiểm tra lại tài khoản ATM của mình.

Cần biết thêm thông tin chi tiết. Liên hệ số điện thoại 0989.872.090 - thầy Trần Văn Tài,  P Tổ chức-HC.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên.

- Lưu Văn thư, Tổ chức.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC - HC

 

 

Attachments:
FileFile size
Download this file (DSachKquanNhanCapBuK12Hk6.pdf)Danh sách HK6 - Khóa 2012445 Kb
 
Trang chủ Chế độ - Chính sách Chế độ HSSV Thông báo đã chuyển qua ATM tiền cấp bù miễn, giảm học phí