Phòng Hành Chính - Quản Trị

Công tác đánh gia - phân loại
Triển khai đánh giá, phân loại công chức, viên chức và bổ sung lý lịch năm 2017 In Email
Thứ năm, 30 Tháng 11 2017 15:36

Thực hiện công tác đánh giá hàng năm theo quy định Luật Viên chức ngày 15/11/2010; căn cứ Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/06/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức; căn cứ Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/07/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/06/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức; và các công văn của Bộ Công Thương về việc triển khai công tác đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2017. Được sự chỉ đạo của Ban giám hiệu, nay phòng Hành chính-Quản trị hướng dẫn việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức và bổ sung lý lịch năm 2017 như sau:

Đọc thêm...
 


Trang 1 trong tổng số 3
Trang chủ Chế độ - Chính sách Công tác đánh giá - phân loại