Phòng Hành Chính - Quản Trị

Công tác đánh gia - phân loại
Triển khai đánh giá, phân loại công chức, viên chức và bổ sung lý lịch năm 2016 In Email
Thứ hai, 12 Tháng 12 2016 13:27

Thực hiện công tác đánh giá hàng năm theo quy định Luật Viên chức ngày 15/11/2010; căn cứ Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/06/2015 của Chính phủ về về  đánh giá và  phân loại cán bộ, công chức, viên chức; và công văn số 11705/BCT-TCCB ngày 06/12/2016 của Bộ Công Thương về việc triển khai công tác đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2016. Được sự chỉ đạo của Ban giám hiệu, nay phòng Tổ chức-HC hướng dẫn việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức và bổ sung lý lịch năm 2016 như sau:

Đọc thêm...
 
Các bài viết khác...


Trang 1 trong tổng số 2
Trang chủ Chế độ - Chính sách Công tác đánh giá - phân loại