Phòng Hành Chính - Quản Trị

Thông báo về việc xét Thi đua, Khen thưởng năm học 2017 – 2018 In Email
Thứ hai, 06 Tháng 8 2018 13:06

 

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

PHÒNG HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ

Số: 873/TB-HCQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06   tháng 08 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc xét Thi đua, Khen thưởng năm học 2017 – 2018

 

                 Kính gửi: Các đơn vị Phòng, Khoa, Bộ môn trực thuộc Hiệu Trưởng

 

         Phòng Hành Chính – Quản trị thông báo đến các đơn vị trong trường triển khai xét tặng các danh hiệu thi đua năm học 2017 – 2018 cho cán bộ, giảng viên và nhân viên trong trường.

       I. Xét thi đua học kỳ và năm học: 

 - Thi đua học kỳ II ( tháng 4,5,6,7).

 - Thi đua năm học 2017 – 2018.

       II. Đề nghị xét tặng các danh hiệu:

             Đối với cá nhân:

  1. Chiến sĩ thi đua cơ sở
  2. Chiến sĩ thi đua cấp Bộ
  3. Bằng khen Bộ Công Thương

    Đối với tập thể:

  1. Bằng khen Bộ Công Thương

Hạn chót nộp về phòng HC-QT lúc 10 giờ ngày 15 tháng 08 năm 2018.

            Các tiêu chuẩn xét theo thông tư số: 16/2018/TT-BCT,  ngày 04 tháng 07 năm 2018 của Bộ Công Thương về quy định chi tiết thi hành công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Công Thương (xem file đầy đủ Thông tư 16 trên website của phòng HC-QT)

   Riêng tiêu chuẩn xét chiến sĩ thi đua cơ sở:  ngoài các tiêu chuẩn theo qui định, chiến sĩ thi đua cơ sở phải đạt các tiêu chí sau:

+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học và đóng góp tích cực vào hoạt động của đơn vị.

          + Tích cực tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

          + Đối với Khoa Giảng viên: Tích cực tham gia biên soạn chương trình, giáo trình, nghiên cứu khoa học (có kết quả).

         + Đối với các phòng ban chức năng:  Xây dựng được quy trình quản lý, viết phần mềm quản lý,  có sáng kiến đổi mới trong công tác quản lý.

Lưu ý: Việc xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được tiến hành thường xuyên hàng năm,thực hiện với tỷ lệ bình bầu không quá 15% số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

Nơi nhận:

- Như trên.

- Giám hiệu (để báo cáo)

- Lưu VT, HCQT.

PHÒNG HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ

(Đã ký)

 

Nguyễn Thanh Nhã

 

Attachments:
FileFile size
Download this file (Thông tư 16.2018.TT-BCT.doc)Thông tư 16.2018.TT-BCT215 Kb
 
Trang chủ Chế độ - Chính sách Thi đua - Khen thưởng Thông báo về việc xét Thi đua, Khen thưởng năm học 2017 – 2018