Phòng Hành Chính - Quản Trị

Quy định về thiết bị, vật tư, hàng hóa khi ra, vào cổng In Email
Thứ hai, 06 Tháng 8 2018 17:15

 

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG

Số: 879/CĐKTCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01   tháng 8 năm 2018

QUY ĐỊNH

Về thiết bị, vật tư, hàng hóa khi ra, vào cổng

 

1. Tất cả thiết bị, chi tiết thiết bị, dụng cụ, vật tư, hàng hóa (sau đây gọi chung là thiết bị) khi mang vào hoặc mang ra khỏi khuôn viên đều phải được kiểm soát.  

2. Đơn vị trưởng là người chịu trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra, lập kế hoạch di chuyển thiết bị đến nơi lắp đặt khi thiết bị đến trường và đề xuất xem xét khi mang thiết bị ra khỏi trường. Phòng Hành chính-Quản trị chịu trách nhiệm kiểm tra khi thiết bị ra, vào cổng, lưu chứng từ đề nghị ra cổng và đối chiếu khi cần thiết.

3. Đối với thiết bị do Trường mua sắm hoặc do các tổ chức, cá nhân viện trợ, cho tặng…Đơn vị tiếp nhận phải thông báo với Phòng Hành chính-quản trị trước khi thiết bị đến để bố trí thời gian xe vào, nơi để tạm trước khi chuyển về nơi lắp đặt cố định.

4. Đối với thiết bị do giảng viên, học sinh, sinh viên mang vào Trường để phục vụ công tác giảng dạy, thí nghiệm, đồ án tốt nghiệp…nếu tạm thời mang vào Trường sau đó mang ra hoặc tạm mang ra sau đó mang vào phải có Bảng kê ghi rõ danh mục, số lượng, chủng loại, đặc điểm, … để Phòng hành chính-Quản trị kiểm tra, đối chiếu khi mang ra hoặc mang vào.

5. Trường hợp thiết bị trong danh mục thanh lý không thu hồi, Đơn vị trưởng lập Giấy đề nghị ra cổng, trong đó có Bảng kê ghi rõ danh mục, chủng loại, đặc điểm, số lượng, nguồn gốc…, kết luận xử lý của Trường, trình Ban Giám hiệu phê duyệt, sau đó báo Phòng Hành chính-Quản trị để kiểm tra khi ra cổng.

6. Trường hợp thiết bị thanh lý có thu hồi giá trị còn lại, phải có xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính của Phòng Tài chinh-kế toán trước khi ra cổng.

7. Rác thải các loại, kể cả rác công nghiệp, rác xây dựng,…Phòng Hành chính-Quản trị chịu trách nhiệm kiểm tra khi vận chuyển ra ngoài.

8. Giao Phòng Hành chính-Quản trị soạn các mẫu Giấy đề nghị thiết bị ra, vào Trường để phổ biến cho các đơn vị thực hiện.

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các đơn vị phản ảnh với Giám hiệu (thông qua Phòng Hành chính-Quản trị) để xem xét quyết định.

Nơi nhận:

- Giám hiệu.

- Các đơn vị trong Trường.

- Lưu HCQT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Nguyễn Công Thành

 

Attachments:
FileFile size
Download this file (giay ra cong.doc)Giấy ra cổng50 Kb
Download this file (thiet bi ra vao tam.doc)Mẫu Thiết Bị Ra Vào Trường46 Kb
 
Trang chủ Văn bản Qui định - Quyết định Quy định về thiết bị, vật tư, hàng hóa khi ra, vào cổng