logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

Trích Thông Báo Gia Hạn Thời Gian Đóng Tiếp Tiền Bảo Hiểm Y Tế Bắt Buộc Trong HSSV “Đợt Tháng 02 Năm 2023” Năm Học 2022-2023

27.01.23 | 3498 |

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CĐ KT CAO THẮNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27  tháng  01  năm 2023

 

­­­­­­­­TRÍCH THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN ĐÓNG TIẾP TIỀN BẢO HIỂM Y TẾ  BẮT BUỘC TRONG HSSV “ĐỢT THÁNG 02 NĂM 2023” NĂM HỌC 2022-2023

ĐẾN HẾT NGÀY 15/02/2023 ĐỐI VỚI 3 KHÓA: 2020, 2021, 2022

 

1. Thời gian gia hạn đóng tiền BHYT: Do có nhiều HSSV vẫn còn nhu cầu đóng tiền BHYT năm học 2022-2023. Nay nhà trường tiếp tục kéo dài thêm thời gian đóng tiền BHYT của sinh viên từ ngày 01/02/2023 đến hết ngày 15/02/2023. Tiền đóng cho 11 tháng với mức đóng 516.285đ/HSSV/11 tháng. Thời hạn sử dụng sẽ ghi trên thẻ BHYT từ ngày 01/02/2023 đến ngày 31/12/2023.

2. HSSV cần thực hiện đủ 04 bước: Những nội dung chi tiết khác, HSSV khoá 2022 vẫn dựa theo tài liệu đã chuyển đến GVCN vào cuối tháng 09 năm 2022 (hoặc vẫn còn được niêm yết ở cuối trang chủ của Nhà Trường: “Trích hướng dẫn thực hiện BHYT bắt buộc trong HSSV khóa 2022”), hoặc HSSV khoá 2020, 2021 vẫn dựa theo tài liệu đã chuyển đến GVCN vào đầu tháng 11 năm 2022 (hoặc vẫn còn được niêm yết ở cuối trang chủ của Nhà Trường: “Trích hướng dẫn thực hiện BHYT bắt buộc trong HSSV khóa 2020 và 2021”).

     Lưu ý thời gian thực hiện 04 bước: Sau khi đóng tiền theo thời gian gia hạn mới này (thuộc bước 2), trễ nhất là 2 ngày sau HSSV cần hoàn thành 02 bước còn lại. Hạn chót hoàn thành đủ 04 bước: Trước ngày 17/02/2023.

3. Trách nhiệm các khoa giảng viên, GV chủ nhiệm:

     Từ ngày 01/02/2023 đến 15/02/2023, vận động HSSV `đóng phí BHYT đúng hạn định, công bố và tích cực đôn đốc Sinh viên trong danh sách HSSV chưa đóng BHYT để bảo đảm sinh viên tham gia BHYT đạt tỷ lệ 100%.

Nơi nhận:
- Phòng, Khoa, BM  liên quan
- Các lớp HSSV.
- Lưu VT, CĐ HSSV

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG  PHÒNG HÀNH CHÍNH-QUẢN TRỊ

(ĐÃ KÝ)
TỐNG THANH NHÂN

=======

- Trích hướng dẫn thực hiện BHYT bắt buộc trong HSSV khóa 2022

- Trích hướng dẫn thực hiện BHYT bắt buộc trong HSSV khóa 2020 và 2021