logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

Hướng dẫn đóng BH y tế từ ngày 19/10/2020

12.10.20 | 6482 |

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CĐ KT CAO THẮNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16  tháng  10  năm 2020

­­­­­­­­TRÍCH THÔNG BÁO HƯỚNG DẪN ĐÓNG TIỀN BẢO HIỂM Y TẾ  (BHYT)

BẮT BUỘC NĂM HỌC 2020-2021 TRONG HSSV 3 KHÓA (2018, 2019, 2020)

(Trích Thông báo Số: 1531/TB-CĐKTCT-HCQT ngày 15/10/2020)

1. Từ ngày 19/10/2020 đến ngày 06/11/2020:

1.1. Từng sinh viên đóng tiền BHYT theo mức quy định: 563.220đ/HSSV/12 tháng (bằng mức của năm học cũ). Giá trị sử dụng thẻ từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021.

1.2. ĐỔI BỆNH VIỆN: Chỉ các trường hợp cần đổi bệnh viện mới (do thay đổi chổ ở), cần liên hệ cô Văn thư, phòng Hành chính- Quản trị, khu nhà E-Tầng trệt-Nơi đóng mộc để khai báo.

1.3 CÓ KHOẢN TIỀN DƯ: HSSV trong năm học cũ 2019-2020, dù nhận thẻ trể (giá trị sử dụng từ tháng 2, hoặc tháng 3, ....., hoặc tháng 9 năm 2020) cũng đều kết thúc giá trị sử dụng thẻ BHYT vào ngày 31/12/2020. Cần đóng tiền BHYT cho 12 tháng năm 2021. Nhưng sẽ được cấn trừ bớt tiền đóng BHYT của năm học mới 2020-2021, do có khoản tiền dư của những tháng thuộc năm học cũ khi chưa nhận thẻ BHYT từ đầu năm 2020. Nhưng SV phải đóng tiền đúng ở NH Agribank chi nhánh đặt tại nhà trường (nếu có tiền dư BHYT của năm học cũ, mới được cấn trừ đóng ít hơn. Đóng nơi khác sẽ không được cấn trừ).

1.4 Địa điểm đóng tiền BH y tế: Từng sinh viên “trực tiếp đóng tiền BH y tế” tùy theo 3 khóa sau đây:

1.4.1 Khóa 2018:

1.4.1.1 SV thuộc khóa 2018, nếu năm học liền kề cũ (NH 2019-2020) không đóng tiền BH y tế, năm học mới này cần đóng tiền BH y tế trực tiếp tại cô văn thư phòng hành chính- QT ở tầng trệt khu nhà E. Sẽ được phát tờ Đăng ký BHYT. Tiến hành kê khai vào tờ Đăng ký, nhập thông tin Đăng ký BHYT trực tuyến, chuẩn bị tài liệu đính kèm (theo hướng dẫn ở mặt sau tờ “Đăng ký BHYT”). Cuối cùng từng sinh viên nộp trực tiếp Bộ tài liệu Đăng ký BHYT tại cô văn thư phòng hành chính- QT.

1.4.1.2 Không thuộc trường hợp vừa nêu ở mục 2.1.1 trên, SV chỉ đóng tiền ở NH Agribank chi nhánh đặt tại nhà trường, để gia hạn tiếp tục sử dụng thẻ BHYT cũ cho năm học mới là xong. Sau đó không cần làm gì thêm (không cần nhận và nộp tờ đăng ký Bhyt).

1.4.2 Khóa 2019:

1.4.2.1 Tất cả sinh viên đóng tiền BHYT tại NH Agribank, chi nhánh đặt tại nhà trường.

1.4.2.2 Sau đó, đối với SV trong năm học liền kề cũ (NH 2019-2020) không đóng tiền BH y tế, sau khi đóng tiền BHYT cho năm học mới tại NH Agribank  chi nhánh đặt tại nhà trường, cần liên hệ trực tiếp tại cô văn thư phòng hành chính- QT ở tầng trệt khu nhà E. Sẽ được phát tờ Đăng ký BHYT. Tiến hành kê khai vào tờ Đăng ký, nhập thông tin Đăng ký BHYT trực tuyến, chuẩn bị tài liệu đính kèm (theo hướng dẫn ở mặt sau tờ “Đăng ký BHYT”). Cuối cùng từng sinh viên nộp trực tiếp Bộ tài liệu Đăng ký BHYT cho Lớp phó mỗi lớp.

1.4.2.3 Không thuộc đối tượng vừa nêu ở mục 1.3.2.2 nêu trên, sau khi đóng tiền BHYT cho năm học mới tại ngân hàng AGB là xong (để gia hạn tiếp tục sử dụng thẻ BHYT). Sau đó không cần làm gì thêm (không cần nhận và nộp tờ đăng ký Bhyt).

1.4.3 Khóa 2020: Địa điểm đóng tiền BHYT tại NH Agribank  chi nhánh đặt tại nhà trường. Sau đó thực hiện theo hướng dẫn đã triển khai chi tiết khi sinh hoạt đầu khóa.

2. Từ ngày 09/11/2020 đến hết ngày 14/11/2020: Lớp phó chuyển giao về cô Văn thư (phòng Hành chính-QT, khu nhà E, tầng trệt): Các tài liệu theo quy định.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG  PHÒNG HÀNH CHÍNH-QUẢN TRỊ

(ĐÃ KÝ)

 

TỐNG THANH NHÂN