logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

Thi đua - Khen thưởng

Mẫu báo cáo thành tích và thông tư 26

05.08.16 | 627 |
Mẫu Báo cáo thành tích cá nhân
Mẫu Báo cáo thành tích Tập thể
Thông tư 26/2015

Bảng tiêu chuẩn thi đua

05.08.16 | 539 |
Để đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong toàn Trường, đồng thời biểu dương kịp thời, chính xác thành tích của cá nhân, tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ nhà trường.