logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

Bảng tiêu chuẩn thi đua

05.08.16 | 372 |

Để đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong toàn Trường, đồng thời biểu dương kịp thời, chính xác thành tích của cá nhân, tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ nhà trường.

Hội đồng thi đua khen thưởng nhà trường gửi đến các đơn vị trong toàn trường bảng tiêu chuẩn thi đua để cùng triển khai thực hiện….

Chi tiết xem file đính kèm: Bảng tiêu chuẩn thi đua