logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

Thông báo về việc xét thi đua, khen thưởng năm học 2019-2020

05.08.20 | 1246 |

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT  CAO THẮNG

PHÒNG HÀNH CHÍNH-QUẢN TRỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1249/CĐKTCT-HCQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 8 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc xét thi đua, khen thưởng năm học 2019-2020

 

                 Kính gửi: Các đơn vị Phòng, Khoa, Bộ môn trực thuộc Hiệu Trưởng

 

      Thực hiện văn bản số 5622/BCT-VP ngày 03/8/2020 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn tổng kết thi đua, khen thưởng năm học 2019-2020;

      Phòng Hành Chính – Quản trị thông báo đến các đơn vị triển khai xét tặng các danh hiệu thi đua năm học 2019-2020 cho cán bộ, viên chức như sau:

I. Xét thi đua học kỳ và năm học: 

 - Thi đua học kỳ II ( tháng 4,5,6,7,8)

 - Thi đua năm học 2019-2020

II. Đề nghị xét tặng các danh hiệu:

1.  Đối với cá nhân:

1.1. Chiến sĩ thi đua cơ sở

1.2. Chiến sĩ thi đua Bộ Công Thương

1.3. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương

2. Đối với tập thể: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương

     Các tiêu chuẩn xét theo Thông tư số 40/2019/TT-BCT, ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ Công Thương hướng dẫn thi hành công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Công Thương (xem file đầy đủ Thông tư 40/2019/TT-BCT trên website của phòng HC-QT).

     Riêng tiêu chuẩn xét chiến sĩ thi đua cơ sở:  Ngoài các tiêu chuẩn theo qui định, chiến sĩ thi đua cơ sở phải đạt các tiêu chí sau:

     + Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học và đóng góp tích cực vào hoạt động của đơn vị.

     + Tích cực tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

     + Đối với Khoa Giảng viên: Tích cực tham gia biên soạn chương trình, giáo trình, nghiên cứu khoa học (có kết quả).

     + Đối với các phòng chức năng:  Xây dựng được quy trình quản lý, viết phần mềm quản lý,  có sáng kiến đổi mới trong công tác quản lý.

      Lưu ýViệc xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được tiến hành thường xuyên hàng năm, thực hiện với tỷ lệ bình bầu không quá 15% số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

      Các đơn vị triển khai, bình xét các danh hiệu thi đua, nộp bản đề nghị về phòng HC-QT trước 10h00 ngày 15 tháng 8 năm 2020.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Giám hiệu (để báo cáo);

- Lưu: VT, HCQT.

 

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG HC-QT

(Đã ký)

 

Tống Thanh Nhân

================
File Thông tư 40/2019/TT-BCT