logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

Thông báo đóng BH y tế HSSV đợt Bổ sung – Lần 2 tháng 01 năm 2021