logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

Trích hướng dẫn thực hiện đăng ký BH y tế bắt buộc trong HSSV khóa 2020 và khóa 2021