logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

Trích thông báo gia hạn thêm thời gian đóng bảo hiểm y tế đến hết ngày 17/12/2021. Đối với 4 khóa (2018, 2019, 2020, 2021)– ĐỢT CUỐI CÙNG

26.11.21 | 3188 |

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CĐ KT CAO THẮNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25  tháng  11  năm 2021

­­­­­­­­TRÍCH THÔNG BÁO

GIA HẠN THỜI GIAN ĐÓNG TIỀN BẢO HIỂM Y TẾ  BẮT BUỘC

TRONG HSSV NĂM HỌC 2021-2022 ĐẾN HẾT NGÀY 17/12/2021

ĐỐI VỚI 04 KHÓA (2018, 2019, 2020, VÀ 2021)

(ĐỢT CUỐI CÙNG)

 

1. Thời gian gia hạn đóng tiền BHYT: Do có nhiều HSSV vẫn còn nhu cầu đóng tiền BHYT năm học 2021-2022. Nay nhà trường tiếp tục kéo dài thêm thời gian đóng tiền BHYT của sinh viên từ ngày 29/11/2021 đến hết ngày 17/12/2021.

2. HSSV cần thực hiện đủ 05 bước: HSSV toàn trường vẫn dựa theo tài liệu được niêm yết ở cuối trang chủ của Nhà Trường: “Trích hướng dẫn thực hiện BHYT bắt buộc trong HSSV 3 khóa (2018, 2019, và 2020” (đối với khóa 2018, 2019, và khóa 2020); Hoặc dựa theo tài liệu “Trích hướng dẫn thực hiện BHYT bắt buộc trong HSSV khóa 2021” (đối với khóa  2021)  để bảo đảm đủ 05 bước cần làm giúp việc gia hạn hoặc có thẻ BHYT mới thành công.

Lưu ý thời gian thực hiện 05 bước: Sau khi đóng tiền theo thời gian gia hạn mới này (thuộc bước 1), trễ nhất là 2 ngày sau HSSV đã hoàn thành 04 bước còn lại. Hạn chót hoàn thành đủ 05 bước: Trước ngày 19/12/2021.

3. Trách nhiệm các khoa giảng viên, GV chủ nhiệm:

Từ ngày 29/11/2021 đến ngày 17/12/2021, thường xuyên tuyên truyền, vận động HSSV đóng phí BHYT đúng hạn định, bảo đảm sinh viên tham gia đạt tỷ lệ 100%.

Nhà trường yêu cầu các đơn vị liên quan và tất cả HSSV thực hiện đúng trình tự thời gian thực hiện như trên để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của mình.

Thông báo này điều chỉnh về kế hoạch thời gian và thay thế cho Thông báo số 1095/TB-CĐKTCT-HCQT ban hành ngày 02/10/2021 của Phòng Hành chính-Quản trị.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Phòng, Khoa, BM  liên quan
- Các lớp HSSV.
- Lưu VT, CĐ HSSV

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG  PHÒNG HÀNH CHÍNH-QUẢN TRỊ

(Đã ký)

TỐNG THANH NHÂN