logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

Trích thông báo gia hạn thêm thời gian đóng bảo hiểm y tế đợt tháng 06 năm 2024 – Đợt 9 (Đợt cuối cùng) đối với 3 khoá (2021, 2022, 2023)

31.05.24 | 143 |

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CĐ KT CAO THẮNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31  tháng  05  năm 2024 

 

­­­­­­­­TRÍCH THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN ĐÓNG TIẾP TIỀN BẢO HIỂM Y TẾ  BẮT BUỘC TRONG HSSV ĐỐI VỚI 3 KHÓA: 2021, 2022, 2023 NĂM HỌC 2023-2024 TỪ NGÀY 04/06/2024 ĐẾN HẾT NGÀY 18/06/2024 (ĐỢT 9-ĐỢT CUỐI CÙNG)

 

1. Thời gian gia hạn đóng tiền BHYT: Do có nhiều HSSV vẫn còn nhu cầu đóng tiền BHYT năm học 2023-2024. Nay nhà trường tiếp tục kéo dài thêm thời gian đóng tiền BHYT của sinh viên từ ngày 04/06/2024 đến hết ngày 18/06/2024. Tiền đóng BHYT cho 7 tháng với mức đóng 396.900/HSSV/7 tháng. Thời hạn sử dụng sẽ ghi trên thẻ BHYT từ ngày 01/06/2024 đến ngày 31/12/2024.

2. HSSV cần thực hiện đủ 04 bước: Những nội dung chi tiết khác, HSSV khoá 2023 vẫn dựa theo tài liệu đã chuyển đến GV CN vào cuối tháng 09 năm 2023, hoặc vẫn còn được niêm yết ở cuối trang chủ của Nhà Trường: “Trích hướng dẫn thực hiện BHYT bắt buộc trong HSSV khóa 2023”; hoặc HSSV khoá 2020, 2021 vẫn dựa theo tài liệu đã chuyển đến GVCN vào đầu tháng 11 năm 2023 (hoặc vẫn còn được niêm yết ở cuối trang chủ của Nhà Trường: “Trích hướng dẫn thực hiện BHYT bắt buộc trong HSSV khóa 2021 và 2022”)

Lưu ý thời gian thực hiện 04 bước: Sau khi đóng tiền theo thời gian gia hạn mới này (thuộc bước 2), trễ nhất là 2 ngày sau HSSV cần hoàn thành 02 bước còn lại. Cụ thể, hạn chót hoàn thành đủ 04 bước của đợt này: Trước ngày 20/06/2024.

3. Trách nhiệm các khoa giảng viên, GV chủ nhiệm:

Từ ngày 04/06/2024 đến 18/06/2024, tiếp tục tuyên truyền, đôn đốc HSSV đóng phí BHYT đúng hạn định, huy động cán bộ lớp tham dự buổi báo cáo tuyên truyền về BHYT do cơ quan BH xã hội TPHCM đến trình bày (nếu có), bảo đảm sinh viên tham gia đạt tỷ lệ 100%.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Phòng, Khoa, BM  liên quan

- Các lớp HSSV.

- Lưu VT, CĐ HSSV

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(ĐÃ KÝ)

TỐNG THANH NHÂN 

=====