logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

Trích thông báo gia hạn thời gian đóng tiếp tiền bảo hiểm y tế bắt buộc trong hssv đối với 3 khóa: 2021, 2022, 2023 năm học 2023-2024

27.12.23 | 1459 |

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CĐ KT CAO THẮNG

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25  tháng  12  năm 2023 

 TRÍCH ­­­­­­­­THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN ĐÓNG TIẾP TIỀN BẢO HIỂM Y TẾ  BẮT BUỘC TRONG HSSV ĐỐI VỚI 3 KHÓA: 2021, 2022, 2023

 NĂM HỌC 2023-2024

TỪ NGÀY 02/01/2024 ĐẾN HẾT NGÀY 16/01/2024

 

1. Thời gian gia hạn đóng tiền BHYT: Do có nhiều HSSV vẫn còn nhu cầu đóng tiền BHYT năm học 2023-2024. Nay nhà trường tiếp tục kéo dài thêm thời gian đóng tiền BHYT của sinh viên từ ngày 02/01/2024 đến hết ngày 16/01/2024. Tiền đóng cho 12 tháng với mức đóng 680.400đ/HSSV/12 tháng. Thời hạn sử dụng sẽ ghi trên thẻ BHYT từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024.

2. HSSV cần thực hiện đủ 04 bước: Những nội dung chi tiết khác, HSSV khoá 2023 vẫn dựa theo tài liệu đã chuyển đến GV CN vào cuối tháng 09 năm 2023, hoặc vẫn còn được niêm yết ở cuối trang chủ của Nhà Trường: “Trích hướng dẫn thực hiện BHYT bắt buộc trong HSSV khóa 2023”; hoặc HSSV khoá 2020, 2021 vẫn dựa theo tài liệu đã chuyển đến GVCN vào đầu tháng 11 năm 2023 (hoặc vẫn còn được niêm yết ở cuối trang chủ của Nhà Trường: “Trích hướng dẫn thực hiện BHYT bắt buộc trong HSSV khóa 2021 và 2022”)

Lưu ý thời gian thực hiện 04 bước: Sau khi đóng tiền theo thời gian gia hạn mới này (thuộc bước 2), trễ nhất là 2 ngày sau HSSV cần hoàn thành 02 bước còn lại. Hạn chót hoàn thành đủ 04 bước: Trước ngày 18/01/2024.

3. Trách nhiệm các khoa giảng viên, GV chủ nhiệm:

Từ ngày 02/01/2024 đến 16/01/2024, vận động HSSV `đóng phí BHYT đúng hạn định, công bố và tích cực đôn đốc Sinh viên trong danh sách HSSV chưa đóng BHYT để bảo đảm sinh viên tham gia BHYT đạt tỷ lệ 100%.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Phòng, Khoa, BM  liên quan

- Các lớp HSSV.

- Lưu VT, CĐ HSSV

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(ĐÃ KÝ)

TỐNG THANH NHÂN