logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

Trích thông báo gia hạn thời gian đóng tiếp tiền bảo hiểm y tế bắt buộc trong HSSV “đợt tháng 03 năm 2023” năm học 2022-2023 đến hết ngày 14/03/2023 đối với 3 khóa: 2020, 2021, 2022

23.02.23 | 2618 |

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CĐ KT CAO THẮNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23  tháng  02  năm 2023

 

­­­­­­­­TRÍCH THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN ĐÓNG TIẾP TIỀN BẢO HIỂM Y TẾ  BẮT BUỘC TRONG HSSV “ĐỢT THÁNG 03 NĂM 2023” NĂM HỌC 2022-2023 ĐẾN HẾT NGÀY 14/03/2023 ĐỐI VỚI 3 KHÓA: 2020, 2021, 2022

 

     1. Thời gian gia hạn đóng tiền BHYT: Do có nhiều HSSV vẫn còn nhu cầu đóng tiền BHYT năm học 2022-2023. Nay nhà trường tiếp tục kéo dài thêm thời gian đóng tiền BHYT của sinh viên từ ngày 28/02/2023 đến hết ngày 14/03/2023. Tiền đóng cho 10 tháng với mức đóng 469.350đ/HSSV/10 tháng. Thời hạn giá trị sử dụng thẻ BHYT được tính từ ngày 01/03/2023 đến ngày 31/12/2023. Sinh viên có thể chọn hình thức đóng tiền phù hợp (trực tiếp đến ngân hàng Agribank, ví điện tử MOMO, VNPAY).

     2. HSSV cần thực hiện đủ 04 bước: Những nội dung chi tiết khác, HSSV khoá 2022 vẫn dựa theo tài liệu đã chuyển đến GVCN vào cuối tháng 09 năm 2022 (hoặc vẫn còn được niêm yết ở cuối trang chủ của Nhà Trường: “Trích hướng dẫn thực hiện BHYT bắt buộc trong HSSV khóa 2022”), hoặc HSSV khoá 2020, 2021 vẫn dựa theo tài liệu đã chuyển đến GVCN vào đầu tháng 11 năm 2022 (hoặc vẫn còn được niêm yết ở cuối trang chủ của Nhà Trường: “Trích hướng dẫn thực hiện BHYT bắt buộc trong HSSV khóa 2020 và 2021”).

     Lưu ý thời gian thực hiện 04 bước: Sau khi đóng tiền theo thời gian gia hạn mới này (thuộc bước 2), trễ nhất là 2 ngày sau HSSV cần hoàn thành 02 bước còn lại. Hạn chót hoàn thành đủ 04 bước: Trước ngày 16/03/2023.

     3. Trách nhiệm các khoa giảng viên, GV chủ nhiệm:

     Từ ngày 28/02/2023 đến 14/03/2023, vận động HSSV đóng phí BHYT đúng hạn định, công bố và tích cực đôn đốc Sinh viên trong danh sách HSSV chưa đóng BHYT để bảo đảm sinh viên tham gia BHYT đạt tỷ lệ 100%.

 

Nơi nhận:
- Phòng, Khoa, BM  liên quan
- Các lớp HSSV.
- Lưu VT, CĐ HSSV

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG  PHÒNG HÀNH CHÍNH-QUẢN TRỊ 

(ĐÃ KÝ)

TỐNG THANH NHÂN

===========

- Trích hướng dẫn thực hiện BHYT bắt buộc trong HSSV khóa 2022

Trích hướng dẫn thực hiện BHYT bắt buộc trong HSSV khóa 2020 và 2021