logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

Trích hướng dẫn nộp đơn nhận lại khoản cấp bù tiền miễn, giảm học phí trong HSSV khóa 2021

08.04.22 | 1560 |

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG  KỸ THUẬT

CAO THẮNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01   tháng 10  năm 2021

TRÍCH HƯỚNG DẪN NỘP ĐƠN

Nhận lại khoản cấp bù tiền miễn, giảm học phí trong HSSV khóa 2021

 

     HSSV thuộc diện được nhận lại khoản cấp bù tiền miễn giảm học phí (MG HP) sẽ được nhận trực tiếp tại trường đang học. Nhưng trước đó vẫn phải đóng học phí đúng thời gian quy định mỗi học kỳ.

     Khi hoàn thành đủ thủ tục nộp bộ hồ sơ MG HP và có kinh phí cấp bù chuyển về, HSSV sẽ nhận lại tiền  được chuyển qua “tài khoản thẻ ATM” của “chính HSSV đứng tên chủ tài khoản” được cấp đúng ở “ngân hàng AGRIBANK” (ngân hàng khác cấp không được công nhận).

     Cụ thể, nhà trường hướng dẫn:

I. ĐỐI TƯỢNG – QUYẾN LỢI

1. 05 NHÓM ĐỐI TƯỢNG: ĐƯỢC NHẬN CẤP BÙ “MIẾN 100% HỌC PHÍ”:

1.1.  Các đối tượng theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (Con đẻ hoặc con nuôi của:  Liệt sỹ;  Thương binh; Bệnh binh; ....).

1.2. Người từ 16 tuổi đến 22 tuổi mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

1.3. HSSV  bị khuyết tật.

1.4. HSSV là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo hoặc người dân tộc thiểu số thuộc hộ cận nghèo (Đối tượng này được xét lại theo “từng học kỳ”, vì thế vào “đầu mỗi học kỳ” cần nộp bổ sung lại Giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo). Đối tượng này còn được hưởng thêm khoản hỗ trợ chi phí học tập.

1.5. HSSV người dân tộc thiểu số “RẤT ÍT NGƯỜI” đang ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn (15 dân tộc thuộc dân tộc thiểu số rất ít người: La Hủ, La Ha, Pà Thẻn, Lự, Ngái, Chứt, Lô Lô, Mảng, Cống, Cờ Lao, Bố Y, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, BRâu, Ơ Đu).

 

2. 03 NHÓM ĐỐI TƯỢNG: ĐƯỢC NHẬN CẤP BÙ “GIẢM HỌC PHÍ”:

2.1. HSSV người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội “ĐẶC BIỆT” khó khăn: Được nhận cấp bù giảm 70% học phí.

2.2. HSSV học nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với dạy nghề (được nhận cấp bù giảm 70% học phí): Cụ thể 03 nghề (Cắt gọt kim loại, Nguội Sửa chữa máy công cụ, Hàn).

2.3. HSSV có cha hoặc mẹ (là cán bộ, công nhân, viên chức) bị “tai nạn lao động” hoặc “mắc bệnh nghề nghiệp” được hưởng trợ cấp thường xuyên (được nhận cấp bù tiền giảm 50% học phí).

 

II. BỘ HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ:

1.  Nhóm  giấy tờ đương nhiên, quy định chung cho 08 đối tượng miễn, giảm học phí đều nộp

1.1 02 tờ Đơn đề nghị miễn, giảm học phí (giống nhau, cùng  mẫu Phụ lục 1- đính kèm ở cuối văn bản này).

1.2 01 bản phôtô có chứng thực sao y giấy khai sinh của HSSV (ngoại trừ đối tượng HSSV học nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với dạy nghề: Cắt gọt kim loại, Nguội Sửa chữa máy công cụ, Hàn thì không cần nộp tài liệu này).

2. Nhóm giấy tờ minh chứng liên quan được quy định riêng, nộp thêm cho mỗi đối tượng hưởng miễn, giảm học phí:

Stt

Đối tượng

Nhóm giấy tờ minh chứng liên quan

 

05 NHÓM ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC NHẬN CẤP BÙ “MIẾN 100% HỌC PHÍ:

1.1

Con đẻ hoặc con nuôi của:  Liệt sỹ;  Thương binh; Bệnh binh; ....)

*Giấy đề nghị xác nhận đối tượng hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng (theo mẫu Phụ lục 2 - đính kèm ở cuối văn bản này) do Phòng LĐTB-XH quận- huyện- thị xã hoặc Ủy ban nhân dân Phường/Xã xác nhận.

1.2

Người từ 16 tuổi đến 22 tuổi mồ côi cả cha lẫn mẹ, ....

*Giấy đề nghị xác nhận mồ côi cả cha lẫn mẹ (theo mẫu Phụ lục 3 - đính kèm cuối văn bản này) do Phòng LĐTB-XH quận- huyện- thị xã hoặc Ủy ban nhân dân Phường/Xã xác nhận .

*Phôtô có chứng thực sao y Giấy chứng tử của Cha và Mẹ.

1.3

HSSV bị khuyết tật.

*Quyết định về việc hưởng trợ cấp xã hội của Chủ tịch UBND cấp huyện, quận cấp. Hoặc Giấy xác nhận bị tàn tật, khuyết tật (theo mẫu Phụ lục 4 - đính kèm  cuối văn bản này) do UBND cấp xã, phường, thị trấn xác nhận.

1.4

HSSV là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo hoặc người DT TS thuộc hộ cận nghèo

*02 Bản phôtô có chứng thực sao y Sổ hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo, hoặc 02  Giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo do Uỷ ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn cấp hoặc xác nhận.

1.5

HSSV người dân tộc thiểu số “RẤT ÍT NGƯỜI” đang ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn

*Bản phôtô có chứng thực sao y sổ hộ khẩu thường trú hoặc giấy đăng ký tạm trú.

 

 

03 NHÓM ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC NHẬN CẤP BÙ “GIẢM HỌC PHÍ”:

2.1

HSSV người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội “ĐẶC BIỆT” khó khăn

*Giấy đề nghị xác nhận là người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội “ĐẶC BIỆT” khó khăn (theo mẫu Phụ lục 5- đính kèm ở cuối văn bản này) do UBND thị xã hoặc Ủy ban nhân dân Xã xác nhận).

*Bản phôtô có chứng thực sao y  sổ hộ khẩu thường trú.

2.2

HSSV học nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với dạy nghề (Cụ thể 03 nghề: Cắt gọt kim loại, Nguội Sửa chữa máy công cụ, Hàn).

 

(Chỉ cần nộp 02 tờ Đơn đề nghị miễn, giảm học phí là đủ. Không cần nộp thêm bản sao giấy khai sanh)

2.3

HSSV có cha hoặc mẹ (là cán bộ, công nhân, viên chức) bị “tai nạn lao động” hoặc “mắc bệnh nghề nghiệp” được hưởng trợ cấp thường xuyên

* Bản phôtô có chứng thực sao y:  Sổ hưởng trợ cấp hàng tháng của cha hoặc mẹ bị “tai nạn lao động” hoặc “mắc bệnh nghề nghiệp”  do tổ chức Bảo Hiểm Xã Hội cấp.

 

III. QUY TRÌNH THỰC HIỆN NỘP BỘ HỒ SƠ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ:

1. Bước 1 Từ ngày 25/10/2021 đến ngày 30/10/2021: SV Làm bộ hồ sơ miễn, giảm học phí:

     1.1 GV chủ nhiệm trực tiếp gởi file word “Trích hướng dẫn nộp đơn.... miễn giảm học phí khóa 2021” qua group lớp, hoặc GV chủ nhiệm hướng dẫn sinh viên vào trang web Trường CĐ KT Cao Thắng, xem chi tiết văn bản “Trích hướng dẫn nộp đơn ... miễn, giảm học phí khóa 2021” do trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng ban hành ngày 01/10/2021. Đồng thời ở bên trái cuối văn bản, nhấn chọn mục Văn bản và các phụ lục”” để tải về máy tính mẫu đơn và các phụ lục liên quan kèm theo, theo 2 cách sau:

     * Cách 1: Vào trang chủ của Nhà trường tại  http://www.caothang.edu.vn/  è Kéo màn hình xuống cuối trang è Trong vùng chuyên đề “Tin tức từ Phòng-Khoaè Nhấn chọn mục “P.HC-QT -Trích hướng dẫn nộp đơn ... miễn, giảm học phí khóa 2021” (ở bên trái cuối văn bản, nhấn chọn mục “Văn bản và các phụ lục”).

     * Cách 2: Vào trang web của Phòng Hành chính-Quản trị tại https://hcqt.caothang.edu.vn/ è Ở vùng chuyên đề “Chế độ - Chính sách” è Nhấn chọn mục “Trích hướng dẫn nộp đơn ... miễn, giảm học phí khóa 2021” (ở bên trái cuối văn bản, nhấn chọn mục “Văn bản và các phụ lục”).

     1.2 HSSV ghi đúng: Tất cả các mục nội dung thông tin trong  2  tờ  Đơn (giống nhau, cùng mẫu Phụ lục 1) BẰNG CHỮ IN HOA thật rõ ràng, dễ đọc (ghi sai tờ nào cần làm lại tờ mới, không được tẩy, xoá).

     1.3 Liên hệ ngân hàng AGRIBANK (bất kỳ) làm thẻ ATM (hoặc mở tài khoản) để có thông tin “Số tài khoản” ghi vào Đơn (trong Đơn không ghi  số tài khoản sẽ không được miễn, giảm học phí): Thẻ ATM (hoặc tài khoản) phải do đúng HSSV đứng tên chủ tài khoản được mở đúng ở ngân hàng AGRIBANK. Mượn tài khoản người khác, hoặc mở ở ngân hàng khác, không mở đúng NH AGRIBANK sẽ bị mất quyền lợi.

     1.4 Cần  xác nhận của chính quyền  địa phương, vào: *Giấy xác nhận (theo các phụ lục được đính kèm còn lại, nếu thuộc đối tượng được quy định cần làm). *Và bản sao có chứng thực sao y vào các giấy tờ minh chứng liên quan tùy theo mỗi đối tượng được quy định cần có.

     1.5 Từng HSSV xếp BỘ HỐ SƠ MIỄN, GIẢM theo thứ tự:  2 Đơn (để trên), kế tiếp là bản sao có chứng thực sao y Giấy khai sinh, cuối cùng là  các giấy tờ minh chứng liên quan đính kèm.

2. Bước 2 Từ ngày 01/11/2021 đến ngày 03/11/2021: Sinh viên cần chụp hình và gởi chuyển file hình BỘ HỒ SƠ MIỄN GIẢM HỌC PHÍ để gởi tạm đến trường kiểm tra:

     2.1 Sinh viên dùng điện thoại di động (Nếu dùng điện thoại Iphone, SV chuyển sang mode “ most compatible” ( tương thích nhất) để chụp, file ảnh có định dạng *.JPG) chụp hình lại tất cả đơn, giấy tờ thuộc Bộ hồ sơ miễn, giảm học phí của sinh viên (được nêu ở phần III mục 1.5 trình bày bên trên trong văn bản này).

     2.2 Gởi file hình Bộ hồ sơ miễn, giảm học phí đến Zalo thầy Lê Hiếu Để (chuyên viên phòng Hành chính-Quản trị) theo số điện thoại di động: 093.863.0097

3. Bước 3 Từ ngày 04/11/2021 đến ngày 09/11/2021: Nhà trường kiểm tra sơ bộ sự hợp lệ các thông tin trong file hình BỘ HỒ SƠ MIỄN GIẢM HỌC PHÍ của sinh viên đã gởi. Sẽ có hồi đáp sinh viên cần bổ sung thông tin (nếu thiếu), hoặc xác nhận thông tin đã chính xác, hướng dẫn sinh viên chính thức nộp bản giấy Bộ hồ sơ bổ sung miễn, giảm học phí theo đường bưu điện chuyển đến Nhà trường.

     Chỉ sau khi đã thực hiện đủ 03 bước hướng dẫn bên trên, sau đó HSSV cần giải đáp, nắm thêm  thông tin chi tiết, có thể liên hệ qua Zalo thầy Trần Văn Tài (chuyên viên chế độ HSSV) theo số điện thoại di động: 098.987.2090./.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH-QUẢN TRỊ
(Đã ký)
TỐNG THANH NHÂN

=====
Văn bản và các phụ lục