logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17-11-2000

19.09.12 | 498 |

Về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp.

Chi tiết xem tập tin đính kèm.