logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

Tuyển dụng

Quy trình tuyển dụng cán bộ giảng dạy ngạch 15.111

31.10.11 | 1 |
1.1. Vào đầu mỗi học kỳ, các Khoa, Bộ môn đưa ra nhu cầu tuyển dụng cán bộ giảng dạy, trên cơ sở đó Trường sẽ duyệt chỉ tiêu cho từng đơn vị.